Bezig met laden...

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RigoStep Online zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RigoStep Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RigoStep Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van RigoStep Online zijn vrijblijvend en RigoStep Online behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RigoStep Online. RigoStep Online is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RigoStep Online dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW.

3.2 Betaling dient te geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsstijging door RigoStep Online.

 

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 Levering geschiedt (normaal) binnen 7 werkdagen na de besteldatum, indien deze levertermijn niet gehaald kan worden dan zal RigoStep Online.nl dit via de e-mail aan u meedelen.

 

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RigoStep Online verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan door ons te laten vervangen door nieuwe producten dan wel dat wij u de factuurwaarde daarvan restitueren.

6.3 Producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt worden niet terug genomen.

 

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RigoStep Online, dan wel tussen RigoStep Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RigoStep Online is RigoStep Online niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RigoStep Online.

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RigoStep Online ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RigoStep Online gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RigoStep Online kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

 

ARTIKEL 9. GARANTIE

9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

 

ARTIKEL 10. DIVERSEN

10.1 Wanneer door RigoStep Online gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat RigoStep Online deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met RigoStep Online in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RigoStep Online vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 RigoStep Online is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Daar RigoStep Online op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is RigoStep Online op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.